Kwaliteit

Hoog in het vaandel

NHG-accreditatie

Onze huisartsenpraktijk heeft in december 2014 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk hebben mogen ontvangen.

Een praktijk met dit keurmerk heeft naar haar patiënten geluisterd. Een belangrijk aspect bij de keuring is namelijk het in kaart brengen van het oordeel van de patiënten en deze te koppelen aan concrete verbeteracties. Toch blijft er natuurlijk altijd iets te verbeteren. Uw mening is én blijft dus belangrijk. Klachten, ideeën of opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Aarzel daarom niet om deze door te geven aan de medewerkers van de praktijk. Met uw inzichten kunnen we onze praktijk nog verder verbeteren.

AVG

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Uw persoonsgegevens

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden.

Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Ten behoeve van onze administratie zullen wij uw gegevens bij inschrijving opslaan.

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk van der Velde & Hans. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk van der Velde & Hans hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk van der Velde kan veilig en betrouwbaar gegevens uitwisselen met de huisartsenpost (HAP) door middel van het LSP (Landelijk Schakelpunt) wanneer u daar toestemming voor geeft. Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Onze plichten

Huisartsenpraktijk Van der Velde & Hans is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in de praktijk. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw dossier

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Overleg dit met onze assistente of met één van onze huisartsen. Daarnaast kunt u ook steeds meer gegevens uit uw medisch dossier inzien op Patiëntenportaal of binnenkort op één van de vele applicaties met een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving).

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens aan derden toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Wij zijn verplicht om uw dossier minimaal 20 jaar te bewaren (deze plicht wordt overgedragen op een andere huisarts bij uitschrijving uit onze praktijk en inschrijving in een nieuwe praktijk).

Inschrijving en uitschrijving: overdracht van uw dossier

Inschrijving

U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het inschrijfformulier (via de website of bij ons aan de balie) zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De overdracht van uw dossier van de ene naar de andere huisarts is belangrijk, want alleen op deze manier kunnen wij als nieuwe huisarts op de hoogte zijn van uw medische geschiedenis. Het is gebruikelijk dat de overdracht van het dossier elektronisch gaat. Uw vorige huisarts dient u ook op de hoogte te stellen, zodat deze het dossier zo spoedig mogelijk kan verzenden aan onze praktijk.

 

Uitschrijving

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat ook uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Laat het dus ons én uw nieuwe huisarts weten dat u overgeschreven wilt worden naar een andere huisartsenpraktijk zodat uw dossier wordt overgedragen. Ook hierbij is het gebruikelijk dat dit via de elektronische weg gaat.

Vraag of klacht?

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Dien een klacht in Stel een vraag

Bel ons: 033-2535495

In geval van spoed: kies 1
Voor herhaalrecepten: kies 2

}

Openingstijden

Ma, di, do, vr | 8 tot 17 uur
Wo | 8 tot 19.30 uur

Werkdagen

Dr van der Velde | ma, wo-mi
Dr Hans | di, wo-mo, vr
Dr te Riet | do